Polityka mieszkaniowa

Liczba mieszkań oddawanych w Polsce corocznie do użytku systematycznie malała, poczynając od 1978 r. Zmniejszyła się znacznie w okresie transformacji gospodarczej, kiedy podstawową rolę w kształtowaniu wielkości podaży mieszkań zaczęła odgrywać ich cena, określana swobodnie przez rynek. Wolny rynek doprowadził do zlikwidowania wielu uciążliwych barier rozwoju budownictwa mieszkaniowego z okresu socjalizmu, jakimi były przede wszystkim permanentne niedobory materiałów i niedostatek siły roboczej. Z całą ostrością ujawnił natomiast właściwą dla gospodarki rynkowej barierę finansową. Spadek liczby oddawanych do użytku mieszkań między najlepszym rokiem ?1978 a najgorszym 1996 wyniósł ponad 200 tys. mieszkań, co w odczuciu społecznym uznaje się za sytuację kryzysową.

Kryzys w budownictwie mieszkaniowym to wynik braku trwałych rozwiązań systemowych, które umożliwiłby przekształcenie potrzeb mieszkaniowych w popyt na mieszkania Wrocław, czyli systematyczną absorpcję środków finansowych i skuteczne przeznaczenie ich na inwestycje. Sytuacja kryzysowa wystąpiła, gdyż budownictwo mieszkaniowe wkraczało nieprzygotowane w etap transformacji ekonomicznej, a zostało potraktowane na zasadach identycznych jak cała gospodarka. O ile jednak strona podażowa, dzięki możliwościom zakładania nowych firm i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych stała się bardziej elastyczna i szybciej reaguje na pojawiający się popyt, o tyle po stronie ?organizującej popyt? początkowo niewiele się zmieniło.

Poprawa warunków mieszkaniowych powinna być jednym z najważniejszych celów rozwoju społeczno ? ekonomicznego Polski. Niedostępność mieszkań, a poprzez to brak perspektyw zaspokojenia najważniejszych potrzeb człowieka, wywołuje niekorzystne następstwa, a przede wszystkim hamuje aktywność zawodową, osłabia postawy prokreacyjne, destabilizuje rodzinę i sprzyja patologiom. Zapobieganie tym negatywnym zjawiskom wymaga zapewnienia rozwoju inwestycji mieszkaniowej, w takiej skali, jaka jest możliwa do zaspokojenia na danym etapie rozwoju gospodarczego. Inwestowanie w mieszkania Wrocław może być jednak bardziej lub mniej racjonalne, jeśli przez racjonalność rozumiemy skalę uzyskiwanych efektów w porównaniu z ponoszonymi nakładami. Dlatego też system finansowania inwestycji mieszkaniowych ma decydujące znaczenie dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

Na stronie odniosłam się do kilku ważnych problemów związanych z mieszkaniem. Przede wszystkim dokonałam rozróżnienia potrzeb mieszkaniowych od popytu mieszkaniowego. Scharakteryzowałam prawo do mieszkania Wrocław, rolę mieszkania Wrocław w rozwoju każdej rodziny, znaczenie dobrych warunków mieszkaniowych dla rozwoju społeczeństwa. Wyjaśniłam także pojęcie polityki mieszkaniowej oraz jej instrumenty.

Dla przykładu scharakteryzowałam równieżpowiat złotoryjski, a w szczególności położenie geograficzne, opisałam również rozwój demograficzny oraz społeczno ? gospodarczy, bezrobocie które wpływa bardzo na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i kulturę powiatu.

Poświęciłam również trochę miejsca na opisaniu zasobów mieszkaniowych powiatu oraz na formach zaspokajania tych potrzeb.