Mieszkanie i jego funkcje społeczne

Potrzeba posiadania schronienia i uniezależnienia od zewnętrznych warunków atmosferycznych towarzyszyła człowiekowi od zarania dziejów. Jest potrzebą, której sposób zaspokajania zmieniał się wraz z rozwojem cywilizacyjnym, poczynając od wykorzystywania istniejących naturalnych warunków po budowle wznoszone specjalnie w tym celu.
Rozwój społeczny, cywilizacyjny i ekonomiczny doprowadził do ukształtowania takiego sposobu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, z jakimi mamy do czynienia obecnie.

Zgodnie z regulacją ustawową ?samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych?. Podstawowym elementem mieszkania wrocław jest izba ? ?pomieszczenie w mieszkaniu, oddzielone od innych pomieszczeń stałymi ścianami, o powierzchni co najmniej 4 metrów kwadratowych, z bezpośrednim oświetleniem dziennym, tj. oknem i oszklonymi drzwiami w ścianie zewnętrznej budynku?. Mieszkanie zalicza się do dóbr pierwszej potrzeby i warunkuje ono normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, korzystnie z praw i wypełnianie obowiązków wobec tego społeczeństwa. Odpowiednie, prawidłowe warunki zamieszkiwania sprzyjają trwałości rodziny, pomagają w harmonijnym rozwoju społeczności lokalnej. Brak rozwiązywania kwestii mieszkaniowej wywołuje procesy dezintegracyjne na wszystkich poziomach organizacji społecznej. Te zależności powodują, że mieszkanie ma charakter społeczny. 1 Świadczy o tym chociażby różnorodność funkcji spełnianych przez mieszkanie, jak na przykład:

– funkcja ochronna ? ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego oraz przed warunkami
klimatycznymi,
funkcja biologiczna ? odpoczynek, sen, odżywianie, utrzymanie czystości, ułatwienie opieki nad dziećmi i osobami chorymi oraz starymi,
funkcja społeczna ? głównie formy życia rodzinnego i towarzyskiego,
funkcja humanistyczna ? powiązanie mieszkania wrocław (w szerokim tego słowa pojęciu) z ogólnym układem lokalnych stosunków społecznych, jakie powstają przez więź rodzinną i sąsiedzką.
funkcja kulturalno – wychowawcza ? wiążąca się z nauką dzieci i dorosłych, samokształceniem, wychowaniem, w tym fizycznym i estetycznym, odpoczynkiem czynnym i biernym, rozrywką, uroczystościami rodzinnymi i tradycyjnymi obrzędami.

funkcja ekonomiczna ? funkcja miejsca pracy
Funkcje, jakie pełni mieszkanie, dowodzą, że zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych nie jest jedynie sprawą indywidualną każdego obywatela, lecz musi leżeć również w sferze zainteresowań państwa. Państwo staje się podmiotem który w sposób aktywny, aczkolwiek z różnym skutkiem, wpływa na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ? prowadzi więc politykę mieszkaniową.

Mieszkanie jest tworem rynkowym o dużej wartości, którego pozyskanie bardzo często przekracza możliwości finansowe samych zainteresowanych, co stanowi poważną barierę, utrudniającą zaspokojenie potrzeb posiadania mieszkania wrocław. Oczywiście realizowanie tej potrzeby przez mniej zamożnych może się dokonać również poprzez wynajem mieszkania wrocław. Z kolei posiadanie mieszkania wrocław czy też jego wynajem nie zawsze stanowią zaspokojenie potrzeby, gdyż brakuje środków na jego utrzymanie czy też opłaty czynszowe. Istnieje w społeczeństwie grupa osób, których nie stać na zakup mieszkania wrocław ani na wynajem według czynszu wolnorynkowego i dla nich państwo, poprzez samorząd lokalny, winno tworzyć budownictwo socjalne o niższym standardzie i bardzo niskich opłatach za korzystanie z nich, jak również schronienie dla bezdomnych.

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym następuje coraz szersze traktowanie mieszkania wrocław jako ważnego elementu rozwoju osobowości człowieka, przy milczącym założeniu, że mieszkanie samo spełnia funkcje podstawowe, do których należą: mycie, spanie, gotowanie, jedzenie, odpoczywanie. Niezależnie od tych potrzeb, które zaspokojenie traktujemy dzisiaj jako rzecz oczywistą, mieszkanie musi spełniać wiele potrzeb wyższego rzędu, pozwalających na samorealizację jego użytkowników, takich jak ułatwianie rozwoju osobowości, nauki, zabawy, a coraz częściej pracy zawodowej. Warto w tym momencie zauważyć, że zaspokajanie zarówno funkcji podstawowych, jak i wyższego rzędu, nie odbywa się na tym samym poziomie, w każdym mieszkaniu. Odmienne są także oczekiwania mieszkańców nawet w odniesieniu do najzwyklejszych potrzeb podstawowych, a nie tylko potrzeb wyższego rzędu. Wynikają one z preferencji indywidualnych, stylu życia czy mody, osiągniętego poziomu życia, a nawet z ilości czasu spędzanego w mieszkaniu.

Literatura:
J. Worwa, Sytuacja mieszkaniowa i społeczne aspekty polityki mieszkaniowej w Polsce, w: Zadania społeczne. Pod redakcją Z.Pisza, AE Wrocław 2002 s. 373
J.Goryński, Mieszkanie wczoraj, dziś i jutro, Wiedza powszechna, Warszawa 1975, s. 24